Stokta var
Karşılaştır

Açıklama

Müzekkin Nufus – Eşrefoğlu Rumi – Merve Yayınları

Eşrefoğlu Rumi Hazretlerinin hazırladığı Müzekkin Nufus: Beşeri Hayata Güzel Ahlaka Dair Çeşitli Konuları Edep ve Adabı Anlatan Kitaptır.

Müzekkin Nufus Önsöz

Hamd, âlemlerin Rabbi ve yaradam olan Allahu Teala (Celle Celaluhu)’a mahsustur. Salât-u selâm, O’nun habibi Hazreti Muhammed Mustafa’ya (Sallallahu Aleyhi Vesellem)’e, ve o’nun
âli ve ashabına olsun.

Muhterem okuyucu!

Elinizdeki bu kitap, hicret-i nebevi’nin sekiz yüz elli ikinci sene­sinde yazılmış bir eserdir. Beşyüz otuz dokuz sene evvel yazılan bu mübarek eser, o günkü lehçe ile yazılmıştır. Yayınevimiz, mânaya sadık kalmak şartıyla eseri bugünkü lehçeye çevirip muhterem oku­yucusuna takdim etmeyi vazife telâkki eder. Çünkü yeni nesle ec­dadının klâsik eserlerini vermek, uygun düşen hareketlerden biri, belki başta gelenidir.

Müslüman dünyasında hele tasavvuf âleminde “Eşref Oğlu Rumi” diye tanınan bir zâtın kaleminden çıkan bu eser, cidden okunmaya ve tedkik etmeye değer bir eserdir…

Bu eserin içindeki zayıf kavillerin yanında binlerce Islâmi ve in­sani hakikatler yer almaktadır. Hele cana can katan ve olduğu gibi o günkü lehçe ile verilen Beyitve şiirleri…

Eser Hakkında Denilen

Keşfüz-Zünûn sahibi; Müzekkin-Nüfûs adlı eser, Eş-Şeyh Ab­dullah bin Eşref bin Muhammed (Sallallahu Aleyhi Vesellem) el-Mısriyir-Rumi’nin ese­ridir, der.

Eser ilk defa Sultan Reşad zamanında Osmanlı Kütüphanesi sa­hibi Muhammed (Sallallahu Aleyhi Vesellem) Emin ile Kırımlı Yusuf Ziya Efendiler tarafın­dan Şirketi Sahâfe-i Osmaniye Matbaasında bin üç yüz yirmi iki se­nesinin Şaban ayında İstanbul’da basılmıştır. Halk tarafından, ısrar ve şiddetle aranan bu eseri, Arslan Yayınevi bir yetkiliye bugünkü lehçeye çevirterek yeniden neşrediyor. Tevfık Allah (Celle Celaluhu)’dandır…

Kitabın içinde geçen ıstılahlardan bâzısı hakkında izah:

Meşayih:

Âlim, fâzıl olup ilmiyle amel eden kimseler. Amelsiz ilmin faidesiz olduğu malûm.. “Allah (Celle Celaluhu) câhil olanı veli ittihaz etmez” hâdisiyle ilimsiz amelin de ne demek olduğu anlaşılır kanaatındayız.

Mürid:

Kur’an ve Sünnet ışığı altında Allah’a (Celle Celaluhu) ibadet eden kimse. Müridin, riyâ, gösteriş, ihlâssızlık ve şeriatsızlıkla uzaktan ve yakın­dan zerre kadar alâkası yoktur ve olamaz.

Talip:

Hakkı arayan, hedefi Allah (Celle Celaluhu) rızası olan ve onun dışında art bir düşüncesi olmayan kimse demektir.

Matlup:

Allah (Celle Celaluhu) ve O’nun rızası.

Murad: Allah (Celle Celaluhu) ve O’nun rızası.

Sofi: Şeriatınen inceliklerini bilip tatbik eden, her hâl-u kârında gaf­letten uzak bulunan, riya ve şöhretten yılandan kaçtığı gibi kaçan müslüman demektir.

Sofuluk, sadece elbise ve zahiri görünüşünü sofulara benzet­mekle olmaz. Ancak Sünnete tam riayet etmek sofulukta başta ge­len hususlardan biridir.

Veli:

Allah’a (Celle Celaluhu) şeksiz ve şüphesiz İman eden, mütteki bulunan müslüman demektir. Her velide ille keramet bulunsun veya kera­met göstersin diye, bir mecburiyet yoktur. Kitap ince bir tedkikden geçirildiği zaman bu hususlar daha da iyi anlaşılacaktır. Tevfik Allah’dandır.

İncelemeler

Henüz yorum yapılmadı.

“Müzekkin Nufus Eşrefoğlu Rumi – Merve Yayınları” için yorum yapan ilk kişi siz olun

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir