Ramuz-ül Ehadis Ahmed Ziyauddini Gümüşhanevi Hadis Ansiklopedisi – Pamuk Yayıncılık

Stokta var
Karşılaştır

Açıklama

Ramuz-ül Ehadis Ahmed Ziyauddini Gümüşhanevi Hadis Ansiklopedisi – Pamuk Yayıncılık

7101 adet hadis-i şerifin Arapça metninin ve manasının yer aldığı devasa bir eser.
Ramuz-ül Ehadis Ahmed Ziyauddini Gümüşhanevi Hadis Ansiklopedisi – Pamuk Yayıncılık
(2 CİLT ŞAMUA KAĞIT)

TAKDİM
Rabbimize hamd, Efendimiz Muhammed (s.a.v.)’e, ehI- i beytine ve ashabına salât ü selâm olsun.

Aziz okuyucu!
Bilindiği gibi Kur’an-ı Kerim’den sonra şer’i delillerin İkincisi Peygamberimiz’in sünnet-i seniyyeleridir. Sünneti,Hz. Peygamber’in hadis-i şerifleri ve tebliğleri teşkil etmektedir. Bunun içindir ki, hadislerin mümkün mertebe hatasız olarak zabt, muhafaza ve nakledilmesi İslam ulemasının, bilhassa hadis alimlerinin büyük bir gayret ve himmet sarfettikleri konu olmuştur. Çağlar boyu devam eden bu ilmî ve hasbî gayretin devamı niteliğindeki elinizdeki bu eser, büyük veli Mevlânâ Hâlid Bağdadî Hazretleri silsilesine mensub 1 9. asır Osmanlı muhaddis ve mutasavvıflarından Ahmed Ziyâüddin Gümüşhânevî Hazretleri tarafından, başta “Kütüb-ü Sitte” olmak üzere otuz üç kadar kaynak hadis kitabının bir hülasası mahiyetinde alfabetik usulle te’lif edilmiş feyizli bir kitaptır. Muhterem müellifin “Garâibü’l-Ehâdîs” adlı eserinin kenarında yer alan bilgiye göre; elinizdeki bu Râmuzü’l-Ehâdîs’in bir çok özellikleri vardır. Merhum müellifin veya halifelerinden birinin yazdığını sandığımız o yazıyı -kısmen sadeleştirerek- sunuyoruz.

Yazıda, “Râmuzü’l-Ehâdîs için (mevcud) havass-ı kesîrenin bazısı bu mahalde zikrolundu” denildikten sonra şunlar sıralanmaktadır:

Hüsn-i hâtimeye sebeptir.
Her kim Râmuzü’l-Ehâdîs kitabını okur, öğretir veya öğrenirse imanla gitmesine sebep olur.
Duası kabul olur.
Her ihtiyacı karşılanır.
Dünyada ve ukbâda zenginliğe sebeptir.
Bütün işlerinde kolaylık olur.
Müslümanlar arasında, kendileri sevilen ve sayılan bir kişilik kazanır.
Kalbinde rahatlık olur ve hüznünü def eder.
Akranları arasında temâyüz eder, yücelir.
Kafirlere karşı muzaffer olmada nusrete sebeptir.
Din düşmanlarını kahretmeye vesile olur. Yani otuz veya altmış cüz’e ayrılarak Kur’an hatmi gibi- taharet-i kâmile ve itikadı tâmme ile, eğer mümkün değilse münferiden açıklandığı şekilde hatmedildiğinde tesiri büyük olur.
Öğrenen ve öğretenin gönül dünyası tertemiz olur,
Allah’a yakın olur.
Hazreti Peygamber Efendimiz (Sallallahu Aleyhi Vesellem)’e yakın olur.
Ashab-ı kiram’a (r.anhüm) yakın olur. Menkıbelerini, yaşadıkları zamanı ve üstadlarını tanımış olur.
Eimme ve tâbiine yakın olur.
Hazreti Peygamber Efendimiz (Sallallahu Aleyhi Vesellem)’e muhabbetle bağlanmış ashab, tabiin, imamlar ve bütün muhaddisleri sevmiş olur.
Bütün peygamberlere muhabbet etmiş ve şemâillerini öğrenmiş olur.
Allah Teala’ya muhabbet eder, rıza-i İlâhî ve iltifât- ı samedâniyyeye mazhar olur.
Cenab-ı Hakk’a karşı aşk ve iştiyakı artar.
Gizli-açık her yerde Cenabı Hak’tan korkar.
Rıza ve kızgınlık anında âdaletten ayrılmaz.
Gerek zenginliği ve gerekse fakirliği anında malını israf etmez ve cimrilik de yapmaz.
Bütün vakitlerinde Cenabı Hak, kalbini masiva ile ilgiden azade kılar.
Yaratıklara hayırhah davranır, hased etmez.
Mütevazi olur, gösterişten kaçınır.
Yaratılmışlara insaf ve merhametle muamele eder.
Mahlukata mülayim davranır.
Daima hak ve hakikata boyun eğer.
Düşmanı ve nefsine karşı ikna edici kesin bir delil olur.
Allah Teala’ya zikr ve şükretmiş olur.
Hal-i hayatında cennetle müjdelenmiş olur.
Şer’i şerif ve sırat-ı müstakim üzere sabit kadem olur.
Malı ve ömrü bereketli olur.
Kendisi ihsan-ı İlâhiye mazhar, ecri tam ve derecesi âlî olur.
Cenabı Hakk’a kulluk görevlerini hakkıyla ifa eder.Gayretli olur.
Kendisinde itidal ve istikamet sırrı zâhir olur ve böylece kullukta kemâle erer.
Hazreti Peygamber’in şefaatına özellikle mazhar olur.
Ahirette azaptan emin olur.
Münafıkların sıfatlarından uzak olur.
Kötülükleri, zararlı fikirleri imha ve ayıpları setr olunur.
Umduklarına ulaşır.Kıyamet günü evlad-u iyâline hasret kalmaz.
Allah ve Rasulü’nün zikredilmediği meclislerde meydana gelen râyiha-i kerihe’den kurtulmaya sebep olur.
Râmuz’ul-Ehâdîs’i öğreten kimsenin, Allah katında sevgili bir kişi olduğunu Allah, yerdekilere ve göktekilere bildirir.
Kulun doğru yolu bulmasına ve kalbin uyanıklığına sebep olur.İmanı kuvvetlendirir.
Allah ve Rasulü’ne yol bulmaya sebep olur. Baş ve kalp gözlerine cila ve nur olur.
Ruhî dertlere şifa olur.Allah’a kavuşmaya ve rızasını kazanmaya sebep olur.
Hasılı, Kur’an-ı Kerim’den sonra Ehâdis-i Nebeviyye ne kadar medholunsa yeridir. Vallâhü a’lemü bis savâb ve ileyhil merciu vel meâb.

Bunca hususiyetleri ve 7101 hadis-i şerifi muhtevî bir eseri tercümesiyle birlikte yeniden neşretmekle büyük bir bahtiyarlık duymakta ve Rabbimize hamd etmekteyiz.

İncelemeler

Henüz yorum yapılmadı.

“Ramuz-ül Ehadis Ahmed Ziyauddini Gümüşhanevi Hadis Ansiklopedisi – Pamuk Yayıncılık” için yorum yapan ilk kişi siz olun

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir